Privacy

PRIVACY STATEMENT

De Verbinding Baptistengemeente Amsterdam, hierna te noemen ‘DVB’, kerkgenootschap in Nederland, aangesloten bij de ABC gemeenten Nederland, heeft de ANBI-status. DVB verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Vragen over privacybeleid
DVB houdt het recht het privacybeleid te wijzigen. Zijn er vragen of opmerkingen m.b.t. uw gegevens, neem dan contact op met onze administratie. Onze gegevens vindt u aan het eind van dit document.

Toepasselijkheid
Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:
• de door leden, donateurs, relaties en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie.
• data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze website.

Contact met leden, donateurs en relaties
DVB roept haar leden, donateurs en relaties op om een bijdrage te leveren aan haar doelstellingen. Met deze bijdragen wordt het werk van DVB gefinancierd. DVB houdt een leden- en donateursadministratie bij. Hierin worden persoonsgegevens vastgelegd, afhankelijk van het doel van de registratie. DVB informeert haar leden en donateurs over haar werk via bladen, per e-mail, post, telefoon en/of sociale media. Regelmatig wordt daarbij een verzoek gedaan het werk van de DVB te steunen door gebed en een financiële bijdrage.

E-mail
Wanneer u als “abonnee” van één van onze nieuwsbrieven, als lid, donateur of informatie- aanvrager uw e-mailadres aan DVB hebt verstrekt, wordt u per e-mail geïnformeerd. U ontvangt dan onze nieuwsbrief, tussentijdse mededelingen of verzoeken een bijdrage te leveren zowel in financiële vorm, gebed of andere wijzen van hulp. Ook de stukken van de ledenvergadering en de ledenlijst wordt via de mail verstrekt. Indien u geen e-mail gebruikt wordt deze informatie via een hard copy persoonlijk gegeven dan wel via de post verzonden.

Bezoek aan onze website
DVB gebruikt op haar website cookies. Uw gegevens worden niet met derden uitgewisseld.

Verwerking van uw gegevens
Als u zich aanmeldt voor het ontvangen van onze nieuwsbrief, voor het deelnemen aan een cursus of actie (vrijwilliger) verwerken we uw: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres. Indien u zich aanmeldt als lid, dan komt daar bij: geboortedatum, doopdatum. Ook de gegevens met andere relaties worden vastgelegd, zoals gezinsrelaties. Indien u donateur bent of een onkostenvergoeding declareert, leggen we uw IBAN-gegevens vast.

Beveiliging
DVB heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw verzoek richten aan de administratie van DVB: secretariaat@bgdeverbinding.nl.
Hier kunt u ook terecht als u niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten.
DVB is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de administratie van DVB, Louis Couperusstraat 133, 1064 CE Amsterdam.

Afmelden e-mail nieuwsbrieven of actienetwerken
Wilt u minder of geen berichten van ons ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment afmelden bij de administratie van DVB, secretariaat@bgdeverbinding.nl.

Contactgegevens
Onze contactgegevens voor vragen / opmerkingen / klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens zijn:
DVB, Baptistengemeente te Amsterdam t.a.v. secretariaat, Louis Couperusstraat 133, 1064 CE Amsterdam, secretariaat@bgdeverbinding.nl.